BA (Honours) in Business | National College of Ireland

Chương trình BA (Honours) in Business tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland là một chương trình học hiện đại, toàn diện và có tính ứng dụng cao.