Hiển thị tất cả 10 kết quả

BSc Business Analytics – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,500/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

Master’s Data Science and Business Analytics – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €17,270/năm (~470 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

Duale master Communication and Information – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €17,300/năm (~470 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BSc Econometrics and Data Science – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,500/năm (~285 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

MSc Artificial Intelligence – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €17,380/năm (~475 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BA Media and Information – UvA

Địa chỉ: Amsterdam, Netherlands

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €9,570/năm (~260 triệu VND/năm)

Học bổng:

Xếp hạng:

BSc (Honours) in Computing | National College of Ireland

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Đại học

Học phí tham khảo: €10,000/năm (~275 triệu VND/năm)

Học bổng: €2,000

Xếp hạng:

Bachelor of Science (Hons) in Data Science | National College of Ireland

Địa chỉ:

Bậc học:

Học phí tham khảo:

Học bổng:

Xếp hạng:

Master of Science in Artificial Intelligence for Business | NCI

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €15,000 - €17,000 (~415 - 470 triệu VND/năm)

Học bổng: €2,000 – €5000

Xếp hạng:

Master of Science in Cloud Computing | NCI, Ireland

Địa chỉ: Dublin, Ireland

Bậc học: Thạc sĩ

Học phí tham khảo: €15,000 - €17,000 (~415 - 470 triệu VND/năm)

Học bổng: €2,000 – €5000

Xếp hạng: