BSc Econometrics and Data Science – UvA

Chương trình BSc Econometrics and Data Science tại University of Amsterdam (UvA) đào tạo sinh viên trở thành những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về kinh tế lượng, thống kê và khoa học dữ liệu.