Master of Science in Cloud Computing | NCI, Ireland

Chương trình Master of Science in Cloud Computing tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland nhằm thu hút các sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, người hoạt động trong lĩnh vực ICT, nhà quản trị hệ thống và những người mong muốn nâng cao kinh nghiệm thực tế về điện toán đám mây.