MSc Artificial Intelligence – UvA

Chương trình MSc Artificial Intelligence tại University of Amsterdam kéo dài 02 năm bao gồm các khóa học bắt buộc, các khóa học lựa chọn hạn chế và lựa chọn tự do và một luận án.