Bachelor of Science (Hons) in Data Science | National College of Ireland

Chương trình Bachelor of Science (Hons) in Data Science tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland là chương trình có tính thực tiễn cao.