Master of Science in Artificial Intelligence for Business | NCI

Chương trình Master of Science in Artificial Intelligence for Business tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng thiết yếu để hiểu được tác động, thiết kế, ứng dụng và vận hành các giải pháp AI trong bối cảnh kinh doanh.