BSc Economics and Business Economics – UvA

Chương trình BSc Economics and Business Economics (Cử nhân Kinh tế và Kinh tế Doanh nghiệp) tại University of Amsterdam (UvA) cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về lý thuyết và thực hành kinh tế.