BSc International Business Administration (IBA) – EUR

IBA tại trường Erasmus University Rotterdam là ngành học 3 năm được dạy bằng Tiếng Anh của chương trình khoa học, kết hợp nghiên cứu và học tập thực tiễn