Duale master Communication and Information – UvA

Chương trình Duale Master Communication and Information (Thạc sĩ Kép Truyền thông và Thông tin) tại Đại học Amsterdam (UvA) là một chương trình học tập chuyên sâu.