IBEB – Erasmus University Rotterdam (EUR)

International Bachelor Economics and Business Economics (IBEB) là một chương trình học quốc tế cung cấp cái nhìn toàn diện về những vấn đề thế giới liên quan tới kinh tế và kinh tế trong kinh doanh.