Master in Management – Erasmus University Rotterdam

Chuyên ngành Master in Management của chương trình MSc in Business Administration là chương trình 60 tín chỉ ECTS và có thời gian đào tạo 12 tháng.