Master’s Business Administration – UvA

Master’s Business Administration – UvA được thiết kế cho những sinh viên mong muốn phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công trong sự nghiệp kinh doanh.