MSc Economics and Business – Financial Economics | Erasmus University Rotterdam

Chuyên ngành Financial Economics của trường Erasmus University Rotterdam bao gồm tất cả những lĩnh vực: vốn tư nhân, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng hoặc quản lý tài sản