MScBA Business Analytics & Management – Erasmus University Rotterdam

Sinh viên chương trình MScBA Business Analytics & Management sẽ được học về cách giải quyết, và trao đổi chiến lược trong tổ chức. Những thử thách trong kinh doanh đều phức tạp, đòi hỏi những phân tích nâng cao.