Thông tin Kaplan Singapore

Kaplan Singapore là một phần của Kaplan Inc., – một trong những nhà cung cấp giáo dục đa dạng nhất thế giới và là công ty con lớn nhất thuộc Graham Holdings, trước đây là Tập đoàn Bưu chính Wasington.