Thông tin trung tâm đào tạo tiếng Pháp DEFI

Trung tâm đào tạo tiếng Pháp DEFI  – Département d’Enseignement du Français à l’International trực thuộc Đại học tổng hợp Lille, là trung tâm đào tạo tiếng Pháp như một ngoại ngữ  (FLE – Francais Langue étrangère) lớn nhất phía bắc Paris.