Thông tin trường Douglas College

Trường Douglas College là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất tại tỉnh British Columbia, Canada. Tất cả các chương trình đào tạo tại Douglas đều mang tính ứng dụng thực tế.