Thông tin trường EDHEC Business School

EDHEC Business School là một trong 1% trường kinh doanh trên thế giới được công nhận bởi cả ba tổ chức kiểm định AACSB, EQUIS và AMBA.