Thông tin trường Skema Business School

Skema Business School là một thành viên của Conférence des Grandes Ecoles (Hiệp hội các Trường Lớn, còn gọi là Đại học viện), là một trong những trường kinh doanh hàng đầu của Pháp.